leftcenterrightdel
 

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Sơn La được thành lập theo Quyết định số 789/1994/QĐ-UBND ngày 12/10/1994 của UBND tỉnh Sơn La với tên gọi ban đầu là Trung tâm Xúc tiến việc làm. Qua hơn 20 năm hình thành và hoạt động với nhiều giai đoạn phát triển, Trung tâm đã có bốn lần đổi tên với các tên gọi khác nhau như: Trung tâm Xúc tiến việc làm (năm 1994); Trung tâm Dịch vụ việc làm (năm 1997); Trung tâm Giới thiệu việc làm (năm 2005). Trung tâm là đơn vị thuộc hệ thống dịch vụ việc làm công lập, hoạt động lĩnh vực xã hội, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản giao dịch tại Ngân hàng, Kho bạc Nhà nước, do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La trực tiếp quản lý, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ và sự hướng dẫn về nghiệp vụ chuyên môn của Cục Việc làm, Trung tâm Quốc gia dịch vụ việc làm và các cơ quan, đơn vị có liên quan của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Trung tâm có mối quan hệ phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức ở địa phương để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Trung tâm tổ chức thực hiện các hoạt động chuyên môn của đơn vị trên cơ sở các văn bản quản lý và hướng dẫn như: Luật Lao động số 10/2012/QH13; Luật Việc làm số 38/2013/QH13; Nghị định 196/2013/CP ngày 21/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định thành lập và hoạt động của Trung tâm Dịch vụ việc làm; Nghị định 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Việc làm về Bảo hiểm thất nghiệp; Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2015 hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015; Quyết định số: 1833/QĐ-TTg ngày 28/10/2015 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt quy hoạch mạng lưới các trung tâm  dịch vụ việc làm giai đoạn 2016 – 2025; Quyết định số: 2612/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc kiện toàn Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Sơn La; Công văn số 2656/LĐTBXH-VL ngày 29/6/2017 của Bộ Lao động-TBXH về việc Trung tâm Dịch vụ việc làm; Công văn số 671/CVL-TTLĐ ngày 30/6/2017 của cục Việc làm Bộ Lao động – TBXH về việc triển khai mô hình tổ chức, hoạt động của Trung tâm Dịch vụ việc làm; Quyết định số 770/QĐ-SLĐTBXH ngày 08 tháng 12 năm 2015 của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh & Xã hội tỉnh Sơn La, về việc ban hành Quy chế hoạt động của Trung tâm Dịch vụ việc làm Sơn La...