Thực hiện Kế hoạch số 40 ngày 28 tháng 04 năm 2023 của Trung tâm Dịch vụ việc làm Sơn La về việc tổ chức Hội nghị "Thông tin, tuyên truyền thông tin thị trường lao động" trên địa bàn huyện Bắc Yên từ ngày 08/5/2023 đến ngày 12/5/2023 trung tâm Dịch Vụ Việc Làm Sơn La việc làm tỉnh Sơn La tổ chức 10 hội nghị "TUYÊN TRUYỀN THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG" cho người lao động  trên địa bàn 10 xã của huyện Bắc Yên.

Giúp cho người lao động trên địa bàn huyện Bắc Yên nắm bắt được thông tin về nhu cầu tuyển dụng lao động của các Doanh nghiệp trong tỉnh, ngoài tỉnh; đồng thời tạo điều kiện cho người lao động được tiếp cận, trao đổi thông tin, tìm kiếm cơ hội việc làm và nộp Hồ sơ trực tiếp tới các Doanh nghiệp thông qua các hoạt động phỏng vấn, tư vấn tuyển chọn trực tiếp tại hội nghị. Hướng dẫn lao động hoàn thiện hồ sơ sau khi phỏng vấn thành công.

Cung cấp cho người lao động thông tin các chương trình đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng nhằm giúp người lao động lựa chọn được các Doanh nghiệp uy tín để ký hợp đồng lao động. Đồng thời, giúp cho các Doanh nghiệp tuyển chọn được nguồn nhân lực trẻ, chất lượng góp phần giải quyết việc làm xóa đói giảm nghèo cho người lao động trên địa bàn huyện.

Tuyên truyền các chính sách hỗ trợ của nhà nước cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

   Thành phần

   Lãnh đạo, chuyên viên Trung tâm Dịch vụ việc làm Sơn La.

   Đại diện cán bộ chủ chốt các thôn bản, ban, ngành, đoàn thể nơi tổ chức Hội nghị.

   Lao động tại các xã nơi tổ chức tổ chức Hội nghị (40 lao động/01 hội nghị).